Projekty EFS

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ

W ramach realizacji projektu beneficjent zobowiązuje się do zrealizowania następujących działań w ramach:

Zadania nr 1 „Praktyki zawodowe lub staże zawodowe”:

 1. przeprowadzenie rekrutacji nie mniej niż 182 uczestników,
 2. przygotowanie odpowiedniej dokumentacji stażu/praktyki,
 3. opracowanie programu stażu/praktyk przy współpracy z pracodawcami i organizatorem staży/praktyk,
 4. wytypowanie miejsc staży/praktyk oraz czasu ich realizacji,
 5. współpraca z pracodawcami i organizatorem stażu/praktyk w ramach staży/praktyk.

Zadania nr 2 „Szkolenia zawodowe dla uczniów”.

 1. rekrutacja nie mniej niż 72 uczestników,
 2. sprawowanie nadzoru nad przebiegiem szkoleń,
 3. udostępnianie pomieszczeń oraz odpowiedniego wyposażenia,

Zadania nr 3 „Rozwój doradztwa edukacyjno-zawodowego oraz współpraca z rynkiem pracy”:

 1. udział w targach edukacyjno-zawodowych,
 2. przygotowanie oferty w celu promocji uczniów w trakcie targów,
 3. współpraca z Województwem w zakresie budowy sieci współpracy szkół z rynkiem pracy,
 4. wyznaczenie pracownika dydaktycznego odpowiedzialnego za budowę więzi środowiskowych i branżowych szkół z otoczeniem, w szczególności z przedsiębiorcami,
 5. przeprowadzenie rekrutacji na studia podyplomowe w zakresie doradztwa edukacyjno — zawodowego.

Zadania nr 4 „Wyposażenie szkół prowadzących kształcenie zawodowe”:

 1. współpraca z Agencją Rozwoju Mazowsza S. A. przy opracowaniu przedmiotów zamówienia zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub zachowaniem zasady konkurencyjności,
 2. sporządzenie wartości szacunkowej zamówienia,
 3. określenie sposobu dostawy, montażu itp.

Zadania nr 5 „Opracowanie i wdrożenie programów innowacji pedagogicznych”:

 1. współpraca na każdym etapie z instytucjami działającymi w ramach tego zadania wskazanymi przez Województwo lub podmioty działające w jego imieniu, w tym wykonawcy zapewniającego odpowiednie wsparcie merytoryczne,
 2. przygotowywanie dokumentów, danych potrzebnych do opracowania i wdrożenia innowacji pedagogicznych (w szczególności wymaganych przez prawo oświatowe lub ustawy regulujące obszar edukacji),
 3. przeprowadzenie rekrutacji nie mniej niż 64 uczestników szkoleń,
 4. przygotowanie opisu wyposażenia pracowni/warsztatów wynikający z zatwierdzonych innowacji pedagogicznych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych lub zasadą konkurencyjności,
 5. zapewnienie wkładu własnego w postaci zaangażowania pracowników na rzecz opracowania innowacji pedagogicznych w kwocie nie mniejszej niż 6.935,00 zł. oraz w postaci udostępnienia pomieszczeń w kwocie nie mniejszej niż 12.383,00 zł., w tym odpowiednie udokumentowanie finansowe poniesienia wydatku przeznaczonego na wkład własny.

Zadania nr 6 „Wsparcie rozwoju nauczycieli zawodu i instruktorów praktycznej nauki zawodu na potrzeby innowacji pedagogicznej”:

 1. przeprowadzenie rekrutacji nie mniej niż 1 1 uczestników,
 2. prowadzenie monitoringu udziału nauczycieli biorących udział w tej formie wsparcia,
 3. zapewnienie wkładu własnego w postaci zaangażowania nauczycieli w kwocie nie mniejszej niż 16.642,00 zł.

W ramach projektu “Zintegrowany rozwój szkolnictwa zawodowego” klasy w zawodzie technik informatyk brały udział w następujących szkoleniach:

 • ORGANIZACJA MIEJSCA PRACY W OPARCIU O MODEL 5S W USŁUGACH
 • ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI
 • KURS OPERATORA DRONA VLOS

 

„Razem na staż +” – 2 listopada 2019r. już po raz piąty młodzież z Zespołu Szkół Powiatowych im. Ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu wyjechała na miesięczny staż do Hiszpanii . W tym roku wyjechało 17 uczniów z zawodów: technik agrobiznesu i technik informatyk. Młodzież zdobywa praktyczne umiejętności zawodowe w szkółkach roślin ozdobnych i firmach informatycznych . Staże w konkretnej firmie pomagają w podniesieniu kompetencji i umiejętności zawodowych uczniów, ułatwiają również wejście na rynek pracy. Podczas pobytu uczniowie doskonalą umiejętności: komunikacji interpersonalnej, radzenia sobie ze stresem w obcym środowisku, kształtowanie umiejętności nawiązywania kontaktów i porozumiewania się po angielsku i hiszpańsku oraz uczą się otwartości na innych.

W ramach projektu Erasmus 11 uczniów Technikum w Zespole Szkół Powiatowych im. Ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu w zawodzie informatyk przebywało na praktykach w Hiszpanii – od 4 listopada do 2 grudnia 2018r. Przed wyjazdem do Andaluzji młodzież uczestniczyła w zajęciach z języka hiszpańskiego oraz zajęciach z przygotowania kulturowo-pedagogicznego, których celem było zapoznanie z kulturą, historią oraz tradycjami kraju. To kolejna edycja praktyk zawodowych, zorganizowanych dla młodzieży poza granicami kraju. Tym razem młodzież przybywała w miejscowości Granada na południu Hiszpanii. W ramach wycieczek po Andaluzji uczniowie zwiedzali Malagę, Cordobę oraz góry Sierra Nevada. Dyrektor Europroyectos Hector Bernal Trujillo stwierdził, że zawsze otrzymuje od pracodawców pozytywne opinie na temat uczniów odbywających praktyki w zawodzie – informatyk. Podczas wizyt monitorujących pracodawcy mówili, że bardzo cenią sobie umiejętności młodych polskich informatyków, tym bardziej, że w Hiszpanii praktykę zawodową odbywa się dopiero po szkole średniej. Opiekunami praktyk byli Piotr Masiak i Dariusz Borkowski.

 

Erasmus + GRANADA, HISZPANIA 2017 Od 11 listopada do 9 grudnia 2017r.uczniowie Technikum w Myszyńcu po raz trzeci uczestniczyli w projekcie realizowanym w ramach środków PO WER na zasadach Programu Erasmus + sektor Kształcenie i szkolenia zawodowe. Uczniowie technikum w zawodach technik informatyk oraz technik agrobiznesu wyjechali na 4 – tygodniowy staż do Hiszpanii. Projekt ” RAZEM NA STAŻ” zakłada podniesienie mobilności uczniów technikum. Uczniowie nasi zostali bardzo pozytywnie ocenieni przez hiszpańskich pracodawców. W ramach programu uczniowie uczestniczyli także w przygotowaniu pedagogiczno – kulturowo – językowym, poznali historię, kulturę oraz zwyczaje Andaluzji.

 

Praktyczny uczeń+ GRANADA, HISZPANIA 2016
Projekt “Praktyczny uczeń+” realizowany i finansowany w ramach projektu systemowego “Staże zagraniczne dla uczniów i absolwentów szkół zawodowych oraz mobilność kadry kształcenia zawodowego” realizowanego przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
W ramach projektu uczniowie klasy trzeciej Technikum w zawodach technik informatyk Zespołu Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu uczestniczyli w terminie od 7 listopada do 4 grudnia 2016 na stażu w Granadzie w Hiszpanii, region Andaluzji. Uczniowie wykonywali swoje zadania związane z zawodem u zagranicznych pracodawców m.in. w punktach obsługi i serwisowania sprzętu informatycznego. W swojej pracy wszyscy stażyści musieli porozumiewać się z pracodawcami w języku angielskim lub hiszpańskim. W tym celu przed wyjazdem każdy z uczniów odbył 20-godzinny kurs języka hiszpańskiego oraz kurs z przygotowania pedagogiczno – kulturowego. Uczniowie uczyli się samodzielności, sami musieli dojechać do pracy, poruszać się po dużym mieście jak i komunikować się z lokalną społecznością. Praca naszych uczniów została bardzo dobrze oceniona przez zagranicznych partnerów. Uczniowie otrzymywali pozytywne komentarze i na koniec zostali ocenieni na oceny celujące i bardzo dobre. W ramach programu kulturowego uczniowie mieli zorganizowane wycieczki fakultatywne po Granadzie, wyjeżdżali do Malagi, Cordoby oraz Sewilli.
Za udany wyjazd i możliwość zdobywania nowych umiejętności oraz poznanie nowych kultur pragniemy podziękować naszym partnerom krajowym i zagranicznym.
Dyrektor, opiekunowie oraz uczestnicy staży z Zespołu Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu.

 

Erasmus + CORDOBA, HISZPANIA 2015

Projekt ” Praktyczny uczeń” realizowany i finansowany w ramach programu Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe – Akcja KA1 mobilność edukacyjna Projekt realizowany w ramach konsorcjum ZSP w Myszyńcu, ZSP w Łysych oraz z ZSP w Czerwinie przy koordynacji Profile School of Fluent English. W ramach projektu uczniowie klasy trzeciej Technikum w zawodach technik informatyk oraz technik ochrony środowiska Zespołu Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu uczestniczyli w terminie od 8 listopada do 6 grudnia 2015 na stażu w Cordobie w Hiszpanii, region Andaluzji. Uczniowie wykonywali swoje zadania związane z zawodem u zagranicznych pracodawców m.in. w punktach obsługi i serwisowania sprzętu informatycznego, w parku narodowym dbali o stan i pielęgnowali chronione drzewa i krzewy, na Uniwersytecie w Cordobie wykonywali zadania związane z oceną i stanem środowiska. W swojej pracy wszyscy stażyści musieli porozumiewać się z pracodawcami w języku angielskim lub hiszpańskim. W tym celu przed wyjazdem każdy z uczniów odbył 20-godzinny kurs języka hiszpańskiego oraz kurs z przygotowania pedagogiczno – kulturowego. Uczniowie uczyli się samodzielności, sami musieli dojechać do pracy, poruszać się po dużym mieście jak i komunikować się z lokalną społecznością. Praca naszych uczniów została bardzo dobrze oceniona przez zagranicznych partnerów. Uczniowie otrzymywali pozytywne komentarze i na koniec zostali ocenieni na oceny celujące i bardzo dobre. W ramach programu kulturowego uczniowie mieli zorganizowane wycieczki fakultatywne po Cordobie, wyjeżdżali do Malagi, Granady oraz Sewilli. Podczas całego pobytu dopisywała pogoda, także grupa miała piękne lato tej jesieni.
Za udany wyjazd i możliwość zdobywania nowych umiejętności oraz poznanie nowych kultur pragniemy podziękować naszym partnerom krajowym i zagranicznym.
Dyrektor, opiekunowie oraz uczestnicy staży z Zespołu Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu.

 

Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu wraz z Profile School of Fluent English z Warszawy organizują staż w ramach projektu p.t.”Przyszłość w zawodzie” realizowanym w ramach Priorytetu IX, Działanie 9.2 Podniesienie atrakcyjności i jakości szkolnictwa zawodowego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Sopłecznego.

 

Gmina Myszyniec w partnerstwie z Zespołem Szkół Powiatowych w Myszyńcu z dniem 01.02.2014r. rozpoczęła realizację projektu pt. „Tablice upamiętniające postacie historyczne zasłużone dla Ziemi Kurpiowskiej” współfinansowanego z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.
W ramach projektu zostanie wykonanych 5 tablic pamiątkowych z wizerunkami twórców ludowych i bohaterów narodowych czyli osób, które na stałe wpisały się w historię, kulturę i tradycję kurpiowską, tj. Zygmunta Padlewskiego, Władysława Skierkowskiego, Adama Chętnika, Konstantego Rynarzewskiego i Stacha Konwy. Tablice te będą wykonane w formie odlewu z mosiądzu w kolorze złotym i zamieszczone na głazach na terenie Kompleksu Sportowo – Rekreacyjnego „Kurpiowska Kraina” w Myszyńcu na okres 5 lat. Partner, czyli Zespół Szkół Powiatowych w Myszyńcu przygotuje materiały etnograficzne i historyczne wraz z wizerunkiem oraz krótką charakterystyką dokonań postaci zasłużonych dla Kurpiowszczyzny, które zostaną zamieszczone na płytach pamiątkowych.
W czerwcu planowane jest uroczyste odsłonięcie tablic pamiątkowych w Kompleksie Sportowo – Rekreacyjnym „Kurpiowska Kraina” w Myszyńcu.
Na wszystkich tablicach będą umieszczone informacje o współfinansowaniu z Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju”.

Całkowita wartość projektu: 32 595,00 zł

Projekt będzie trwał do 30.06.2014 r.

Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

 

Rok szkolny 2012/2013 – Projekt – „Profile” School of Fluent English oraz Powiatu Ostrołeckiego „Młode kadry- nasza przyszłość” w ZSP w Myszyńcu
Rok szkolny 2009/2010 – zajęcia z języka angielskiego i niemieckiego w ramach projektu: “Zajęcia pozalekcyjne z języków obcych i warsztatów technologicznych uzupełnieniem wykształcenia i kwalifikacji uczniów szkół zawodowych z Powiatu Ostrołęckiego”.
Uczestnikami są uczniowie klas I, II, III i IV Technikum Informatycznego w Myszyńcu.
Trenerami grup są Marlena Murach i Magdalena Mitelsztedt.

24.05.2005 – Szkoła Policealna w Zespole Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu, otrzymała pracownię komputerową w ramach realizacji projektu “Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

27.07.2006 – Liceum Ogólnokształcące w Zespole Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu, otrzymało internetowe centrum informacji multimedialnej w ramach realizacji projektu “Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

27.07.2006 – Liceum Profilowane w Zespole Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu, otrzymało internetowe centrum informacji multimedialnej w ramach realizacji projektu “Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

06.07.2007 – Liceum Profilowane w Zespole Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu, otrzymało pracownię komputerową ramach realizacji projektu “Pracownie komputerowe dla szkół” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

07.01.2008 – Technikum Informatyczne w Zespole Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu, otrzymało internetowe centrum informacji multimedialnej w ramach realizacji projektu “Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

07.01.2008 – Szkoła Policealna w Zespole Szkół Powiatowych im. ks. Adama Bargielskiego w Myszyńcu, otrzymała internetowe centrum informacji multimedialnej w ramach realizacji projektu “Internetowe centra informacji multimedialnej w bibliotekach szkolnych i pedagogicznych” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.